رسانه بیوکمپ پلاس

جدیدترین فیلم های علمی و آموزشی

مهندسی ژنتیک

مهندسی ژنتیک

مهندسی ژنتیک؛ وارد کردن یک ژن به یک DNA حلقوی باکتریایی که پلازمید نام دارد . ابزار بریدن DNA،انزیم...

ژنتیک

مارپیچ DNA

مارپیچ DNA میتواند در جهت مثبت یا منفی باشد اگر قسمتی ازدورشته DNAدر هنگام همانند سازی باز کنیم در...

در حال بارگذاری