رسانه بیوکمپ پلاس

جدیدترین فیلم های علمی و آموزشی

علمی و آموزشی

مهندسی ژنتیک

مهندسی ژنتیک؛ وارد کردن یک ژن به یک DNA حلقوی باکتریایی که پلازمید نام دارد . ابزار بریدن DNA،انزیم...