رسانه بیوکمپ پلاس

جدیدترین فیلم های علمی و آموزشی

مقالات مهندسی ژنتیک

هسته ۴D

هسته D , 4DN4 به روابط دینامیکی در میان سازه های هسته ای، مناظر رونویسی، و سل فنوتیپ های لورال...

مهندسی ژنتیک

مهندسی ژنتیک

مهندسی ژنتیک؛ وارد کردن یک ژن به یک DNA حلقوی باکتریایی که پلازمید نام دارد . ابزار بریدن DNA،انزیم...