بیوایرانی: اولین مرکز تخصصی ارائه خدمات بیوتکنولوژی در ایران
02188408684 مشاوره رایگان بگیرید

بیوتکنولوژی و بازار آن

بیوتکنولوژی و بازار بیوتکنولوژی طیف وسیعی از تولیدات مفید و کارآمد را دربر می گیرد. بیوتکنولوژی از سیستم ها و اورگانیسم های زنده نشآت می گیرد.

در حال حضر مشاهدات و تشخیصات DNA, RNA, RNAi ، آپتامرها، microarray ، Tissue array و مارکرهای زیستی که تمامی این روش ها به صورت تلفیقی با تکنولوژی NGS می باشند، در حوزه ی فعالیت های بیوتکنولوژی محسوب می شوند.

بیوتکنولوژی از پروسه های زیستی مانند Fermentation و تحت کنترل درآوردن بیوکاتالیست هایی مانند آنزیم ها، مخمرها و میکروب های دیگر استفاده می کند محصولات زیستی جدیدی تولید شود.

بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی و بازار آن بیوتکنولوژی و بازار آن            300x200

از زمانی که تولیدات نفتی کاهش پیداکرده است، Biofule ها و Biomass ها به عنوان منبع جدیدی برای تولید انرژی به حساب می آید.بیوتکنولوژی امروزه باعث پیشرفت چشمگیر صنعت شده است و محصولات مورد نیاز صنایع گوناگون را در اختیار آن ها می گذارد.


منبع : bccResearch

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه